RODO

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bioveda Ewelina Zoń.

Podczas rejestracji, dokonywania zakupów lub wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować regulamin oraz poniższą politykę prywatności.

O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Sklepu monrin.pl.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Sklep Internetowy monrin.pl (Bioveda Ewelina Zoń, Folwark 21/25, 34-300 Żywiec, NIP 5492177349) z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@monrin.pl lub telefonicznie 519384998)
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sklep w celu:
 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego, czego konsekwencją będzie brak możliwości realizacji zamówienia. Dla celów realizacji zamówienia konieczne jest podanie:
 2. W ramach Sklepu monrin.pl nie ma obowiązku zakładania konta użytkownika. Użytkownik na etapie realizacji zamówienia sam decyduje czy chce założyć konto.
 1.  imienia, nazwiska,
 2. adresu wysyłki,
 3. numeru telefonu,
 4. adresu email,
 5. w przypadku wysyłki impost wskazania docelowego paczkomatu.
 6. w przypadku zakupu poprzez przedsiębiorcę z żądaniem faktury VAT nr NIP

 

 1. Użytkownik w każdym momencie ma dostęp do danych po założeniu konta, w zakładce „moje konto”. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego monrin.pl oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Sklepu (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Sklep zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sklep jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu internetowego monrin.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorom przewoźników – (Operator Sendit) operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu, to jest partnerom świadczącym:
 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi księgowości, rachunkowości,
 3. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, przekazywane są tylko i wyłącznie Operatorowi świadczącemu usługi przewoźnicze – Sendit, lub bezpośrednio przewoźnikowi: DPD, Inpost, Poczta Polska.
 2. Przekazanie danych osobowych firmie dostarczającej zamównie następuje tylko w momencie opłaty zamówienia lub wyboru przesyłki pobraniowej.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay Sp. z o.o., tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;

oraz następuje:

 • w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay Sp. z o.o płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,
 • niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Sklepie internetowym monrin.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Sklep internetowy monrin.pl staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Bioveda Ewelina Zoń informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego monrin.pl.
 5. Bioveda Ewelina Zoń wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu Sendit.
 1. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez sklep monrin.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Sklepie internetowym monrin.pl dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług monrin.pl, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach sklepu internetowego monrin.pl, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia w sklepie dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie internetowym, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 1. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Sklepie internetowym i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem monrin.pl.
 1. Bioveda Ewelina Zoń zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Sklep Internetowy monrin.pl może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Sklep internetowy poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na firmę Bioveda Ewelina Zoń. Podwykonawcami Sklepu Internetowego są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 1. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Bioveda Ewelina Zoń, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 1. W przypadku uzyskania przez Bioveda Ewelina Zoń wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Sklepu Internetowego monrin.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 1. Bioveda Ewelina Zoń stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających monrin.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z monrin.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z monrin.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod następującym adresem http://monrin.pl/content/2-Polityka-cookies